Ausschnitt2

 

OPTI Příprava výroby

OPTI Příprava výroby (TPV)

Příprava výroby (TPV) OPTI je ústřední aplikací a jádrem RGU OPTI V7. Optimálně vás podpoří při technickém plánování výrobku a tím také při kalkulaci vašich výrobků nezávisle na tom, zda jste kusová slévárna nebo sériový výrobce nebo výrobce prototypů.

Řízení pomocí skupin
Ústřední funkcí Přípravy výroby OPTI je řízení pomocí skupin. Ve skupině se definují všechny důležité technické parametry pro výrobní proces, jako jsou čas vstřelování jádra, rozměry hrubých odlitků atd. Ve vícestupňových výrobních procesech se pomocí této funkce přesně popíší různé struktury vašich výrobků a tím se značně usnadní celkový průběh výroby. Možnost kopírování (funkce duplicity) vám ušetří mimořádnou spoustu času při práci s daty ve vašem systému.

Plány zdrojů
Plány zdrojů obsahují informace o všech zdrojích nutných pro výrobu, jako jsou operace, pomocné materiály, odlévané kovy (výrobní materiály) a nářadí. Různé výrobky a stavy dílů, které jsou zahrnuty do výrobního procesu, jsou vedeny na stavebnicovém principu jako samostatné stavební/montážní díly. Ve struktuře jsou definovány a popsány všechny potřebné operace pro výrobu každého dílu. K optimalizaci plánování slouží další podrobné varianty dílů a plánu zdrojů. V každé úrovni struktury jsou uvedeny podrobné výrobní a vlastní náklady a také diferencovaně mzdové, variabilní a fixní náklady.

Systém kalkulace
Příprava výroby OPTI nabízí inteligentní sytém kalkulace s předběžnou, zakázkovou a následnou kalkulací. Vysoké cenové nároky zákazníků vás jako podnikatele nutí nabízet vaše výrobky za tržní ceny schopné obstát v konkurenčním prostředí. Management predikce nákladovosti proto zaujímá v podniku významné místo. Díky podrobné kalkulaci nákladů procesu v TPV OPTI můžete při plánování výroby přiřadit vaše výrobní náklady k příslušným výrobkům a tím také přímo k zakázkám a vašim zákazníkům. Důsledky vašich rozhodnutí o výrobě, které se promítnou do nákladů, včetně alternativních výrobní postupů, se přesně odráží v systému. Získáte tak informace o výši příspěvku na krytí nákladů a přehlednost nákladů.

Výsledek kalkulace procesu můžete dále zpracovat. Vždy budete mít přehled o variabilních a fixních nákladech, vlastních nákladech a přirážkách ke všem zdrojům vašeho výrobního procesu. V každé fázi výroby tak budete mít vaše náklady pevně v rukách.

Výpočet objemu a povrchu
Při výpočtu objemu a povrchu v TPV OPTI se váš konečný výrobek pomocí výkresu rozdělí na grafické prvky, které se spočítají stereometrickými vzorci. Ve spolupráci s vámi se nastaví odpovídající konfigurace procesu a produktů a provede se jednorázová kontrola. Přes kmenový soubor dílu a plán zdrojů máte kdykoliv přístup na příslušnou revizi vašich výrobků.

Klasifikace
Funkce klasifikace nabízí možnost zjednodušeně popsat odlitky na základě redukce jejich složitosti a časových norem. Rychlé vyhledání na základě podobnosti přináší při kalkulaci odlitků úsporu práce a času a usnadní vám popis složitějších odlitků.

Vícenásobná regresní analýza (VRA)
Abyste předešli chybám v kalkulaci a plánování, použijte naši aplikaci VRA OPTI. Ke každému vyráběnému dílu ve vašem podniku tak snadno získáte informace o požadovaných množstvích a časech pro materiály i operace. S použitím VRA OPTI můžete kalkulovat podstatně rychleji a přesněji. Během okamžiku zjistíte spolehlivá plánovací data, kterými můžete předejít chybné kalkulaci výrobních nákladů (které jsou díky chybě v plánování stanovené příliš vysoko nebo příliš nízko). VRA OPTI slouží rovněž k optimalizaci vašich nabídkových a kalkulovaných termínů.

ppl

OPTI Kvalita

Použitím Kvality OPTI můžete identifikovat nedostatky a chyby v organizaci a ve výrobním procesu. Konečným důsledkem je zvýšení kvality vašich výrobků. Aplikace zahrnuje kontrolu všech procesů, výrobků a příjmu zboží. Je podporován systém řízení jakosti v celém výrobním procesu vašeho podniku. Pomocí několika standardních aplikací lze ke každému výrobku, materiálu a procesu vybrat a zobrazit příslušné měřené nebo posuzované veličiny jako skutečné a plánované hodnoty a rovněž vytvořit plán zkoušek.

Kvalita OPTI obsahuje veškeré funkce, které slouží k údržbě jednotlivých zkoušek, plánovaných a skutečných hodnot, a rovněž k připojení měřících přístrojů a integrovanému posouzení dobrý/špatný. Navíc obsahuje komfortní funkce k automatické tvorbě vícejazyčných osvědčení.

Plánované hodnoty kontroly jakosti
Plánovanými hodnotami rozumíme v Kvalitě OPTI zkoušky a plány zkoušek. Zkoušky nebo pokyny ke zkouškám jsou shrnuty do plánu zkoušek jako např. chemická analýza výrobního materiálu, kterou je možné použít pro všechny plány zkoušek dílů, které jsou vyráběny ze stejného materiálu. Je to obrovská výhoda u zkoušek procesu, které se musí přiřadit přímo k výrobku. Tím je zaručen požadavek na zpětnou identifikaci. Jestliže plán zkoušek obsahuje hodnoty, které slouží pouze internímu účelu, tak se mohou na tiskovém výstupu vynechat.

Požadavky slévárenského průmyslu
Speciální požadavky slévárenského průmyslu lze ve vašem podniku v běžných situacích vyřešit kliknutím myší. Zde uvádíme několik případů:

  • Vlastnosti výrobního materiálu odlitku je možno zvolit a kontrolovat/zkoušet v procesu tavení a tepelného zpracování.
  • Díky systému zkoušek lze bez chyby realizovat výrobu odlitků na základě požadavků na díl nebo na zakázku.
  • Přiřazení hodnot výsledků zkoušek vsázky, vzorku, ident.č.zkušební dávky atd. se realizuje v RGU OPTI V7 pomocí zpětných hlášení.
  • Po ukončení výroby odlitku se vytvoří osvědčení o přejímce a zkouškový protokol, které slouží jako základ pro řízení jakosti.
  • Funkce zablokování a uvolnění zakázky slouží ke správě interních a externích reklamací.


OPTI Nářadí

V Nářadí OPTI můžete spravovat všechna nářadí používaná v podniku, jako jsou modely, jaderníky, kokily, volné díly a přípravky. Aplikace zahrnuje funkce od kmenového souboru nářadí přes model až po statistické vyhodnocení a nabízí okamžitý přehled o použití vašeho nářadí.

Kmenový soubor nářadí
Kmenový soubor nářadí obsahuje popisné a jednoznačné identifikační znaky všeho nářadí ve vašem podniku. Touto funkcí můžete pro každý druh nářadí dynamicky upravit obsah vstupní obrazovku. Tak můžete např. u jaderníků nadefinovat počet vstřelů, číslo vstřelu, odpovídající vstřelovací stroj a objem jádrové směsi jaderníku. Díky přenosu zejména technických položek z kmenového souboru dílu, které si můžete sami navolit, lze rychle realizovat kopírování obsáhlých kmenových vět bez dalšího programování. Tím odpadnou další náklady na manuální zadávání několika nářadí k výrobě daného dílu.

Karta nářadí
V kartě nářadí se spravuje statistika a zásoba, použití, náklady na opravu a změnu, stav změny, naskladnění a vyskladnění, údržba atd. Tyto informace se vyhodnocují v RGU OPTI V7 předávají dále pomocí zpětných hlášení.

Rozpiska nářadí
Všechno nářadí, které tvoří jednu sestavu nářadí, je vedeno v rozpisce nářadí, která může mít své varianty kombinace a sestavy. Tak můžete ve vašem podniku u každého nářadí kontrolovat, zda je kompletní, může také jednotlivé nářadí zpětně identifikovat a máte okamžitý přehled o tom, kdy a kde se které nářadí použije.

Životopis nářadí
Životopis nářadí odráží všechny procesy daného nářadí, jako je příprava (vyskladnění), přemístění (změna místa uložení ve skladu), změny, opravy, blokování a uvolnění. Tato funkce zvyšuje zpětnou identifikaci a přesně zachycuje náklady, které se časem na nářadí vynaloží. Jednorázovým zadáním procesu získáte přehled o celé historii vašeho nářadí. Případné údaje o délce zablokování nebo nutné opravě lze zobrazit již při přijetí zakázky.

Statistika nářadí
Zaknihování např. souhrnných nákladů na opravu a změnu a rovněž počet použití a zmetků se vyhodnocuje v rozsáhlé statistice nářadí. Přes funkci zpětných hlášení získáte přímo informace k optimalizaci vašich procesů.