Ausschnitt2

 

OPTI PPS-systém

OPTI Plánování výroby

Plánování výroby OPTI zahrnuje všechny funkce pro zaplánování a termínování výrobních zakázek a dávek. Program je základem pro řízení výroby a obsahuje důležité funkce k realizaci systému řízení jakosti, jako jsou kontrola smluv nebo kontrola disponibility nářadí a modelů při výběru příslušného plánu zkoušek nebo varianty výrobního postupu. Plánování výroby OPTI můžete využít pro podnikové strategické plánování tím, že můžete simulovat zakázky a na základě plánovaných čísel výhledově termínovat zdroje.

 

Výrobní zakázky

Plánování výroby RGU OPTI V7 se realizuje podle zakázek. Výrobní zakázky mohou mít různý charakter, např. zakázky pro kusovou výrobu, zakázky na odvolávky s výrobními dávkami a dílčími dodávkami, zakázky na sklad, dílenské zakázky. V plánování výroby OPTi je možné k příslušné zakázce zadávat také interní i externí mechanické opracování dílů. Výrobní zakázka se dělí na výrobní dávky. Výrobní dávky sestavené z několika vybraných zakázek se mohou paralelně termínovat a zaplánovat.

Podle charakteru zakázky, výrobku nebo výrobního procesu potřebujete různé informace a postupy. K výrobní zakázce, která se založí manuálně nebo se vytvoří automaticky v logistice, se uloží všechna data potřebná pro plánování výrobního procesu. Tak je vždy zaručena přesná zpětná identifikace. Věta výrobní zakázky obsahuje identifikaci výrobní zakázky, výrobní termín, počet kusů a údaje nutné pro kontrolu jakosti a také data statistiky množství z výrobních hlášení. Ve výrobní zakázce se provádí kontrola smlouvy a kontrola disponibility nářadí.

Výrobní zakázku a data důležitá pro termíny je volitelně možné založit v odbytu jako odbytovou zakázku.

Výpočet kapacit

Aplikace Výpočet kapacit vyhodnocuje na základě daných plánovacích parametrů a podnikového kalendáře plánovanou kapacitu. Plánovanou kapacitu můžete během plánování ovlivnit aktuálními změnami parametrů, např. se zohledněním podnikové dovolené nebo výpadkem strojů. Co se týče stanoveného plánovacího období, můžete volit rok, měsíc, den a směnu.

 

Termínování

Plány zdrojů se v aplikaci Plánování výroby OPTI vytváří za základě dat z TPV (příprava výroby) a dle potřeby se manuálně optimalizují. Základem termínování jsou časové normy. Při termínování průběhu výroby dílů se termínuje každá struktura s kontrolou disponibility zdrojů. Dále se kontroluje dodržení dodacího termínu. Při nedodržení termínu se termínuje znovu s upravenými podmínkami. Termínování lze simulovat a podmínky termínování se mohou měnit popř. optimalizovat. Je možné stanovit milníky a zohlednit disponibilitu nářadí.

 

Grafické zobrazení vytížení

Ve všech aplikacích termínování a plánování vytížení lze výsledek zobrazit graficky. Toto grafické zobrazení podává přehled buďto na celý rok nebo na příslušný týden, a to pro všechna nebo pouze jedno úzké místo a pro časové období, které si nadefinujete. Barevně je odlišen podíl (část) výrobní zakázky, kterou právě zpracováváte.

fps

OPTI Časy

Aplikace Časy OPTI slouží k vedení osobních a výrobních časů. Různými postupy vyhodnocení jako je kontrola nákladových druhů a osobní účty se data upravují pro profesionální reporting. Rozsáhlé analýzy a vyhodnocení jako jsou následná kalkulace a vyhodnocení produktivity vám poskytnou provozně ekonomické ukazatele k řízení vašich pracovních procesů. Časy OPTI jsou základem pro detailní systém controllingu.

 

Pracovníci
Aplikace zahrnuje kompletní časové hospodářství pro výrobní podniky včetně zadávání/evidence doby přítomnosti pracovníků a výrobních a režijních časů. Režijní časy je možné přiřadit k zakázce, hlášení nebo příslušnému nákladovému místu. Plánovaná data (normy) pochází z aplikace Plánování výroby OPTI, kde jsou spravovány výrobní dávky a plány zdrojů.

Všechny časy pracovníka jsou vedeny podle úzkého místa popř. pracoviště a pro vyhodnocení jsou k dispozici v souhrnné formě. Slouží také k výpočtu mezd. Je možné vytvořit komplexní roční plány směn a detailně vyhodnotit a zobrazit vypočítané roční plánované časy. Pomocí protokolu chyb/vad zjistíte časy přítomnosti pracovníků.

Zvlášť se vykazuje a vyhodnocuje srovnání plán-skutečnost zakázky včetně veškeré vícepráce připadající na danou zakázku. Data potřebná pro vyúčtování výkonů se přenáší přes rozhraní Mzdy OPTI.  

Kdykoliv je možné realizovat připojení na systémy PDE a BDE

Na data zakázek, parametry strojů, grafiky a jiné pokyny se můžete dotázat on-line transparentní kontrolou.

 

OPTI Řízení výroby

Aplikace Řízení výroby OPTI zahrnuje tvorbu denních, týdenních a směnových plánů pro určitý úsek výroby z hlediska řízení výroby. Se zohledněním aktuálních procesních předpokladů a omezení se určí pořadí kalkulovaných výrobních zakázek. Ke standardu řízení výroby OPTI patří zohlednění typického charakteru slévárenské výroby jako jsou sestavení kombinací modelových desek k vytížení formovacího rámu nebo sestavení vsázky a také harmonizace formovny a jaderny.

 

Detailní plánování
Pomocí omezení/restrikce se v rámci detailního plánování upřesňuje pořadí, kombinace nebo množství, např. u plánování vsázky, t.j. zde se určuje pořadí a množství/počet kusů z výrobních zakázek pro příslušné úzké místo. Zde se optimalizuje váš průběh výroby.

 

Funkce výběru a vyhledávání
Na základě zakázek zadaných v aplikaci Plánování výroby umožňuje Řízení výroby OPTI provést podle jednotlivých operací cílený výběr zakázek, které se mají v daném úzkém místě zpracovat. Výběrová a vyhledávací kritéria můžete stanovit libovolně. Patří k nim také výrobní termín pro dané úzké místo stanovený v termínování. Na tomto základě se provede plán pořadí/vytížení daného úzkého místa pro každé období detailního plánu. Navržený výběr zakázek do výroby můžete libovolně změnit.

 

Zpětná hlášení

V Řízení výroby OPTI lze vytvářet různá zpětná hlášení, která mohou sloužit jako základní kontrolní prostředek ke zlepšení hospodaření s materiálem. Varianty zpětných hlášení lze individuálně konfigurovat podle rozsahu a podrobnosti údajů.

Dle požadavků řízení jakosti se pro zpětnou identifikaci zadávají čísla vsázek, vzorků, identifikační popř. pořadová čísla výrobků. Specifické požadavky jsou v RGU OPTI V7 podporovány následujícími funkcemi:

  • hlášení o odlití se zaknihováním oběhu a materiálu
  • kniha taveb s dokumentací průběhu tavby a odběrem materiálu
  • hlášení o expedici k externímu zpracování spojené s vytvořením samostatného dodacího listu
  • hlášení o příjmu do expedičního skladu s příslušným předmětným přiřazením
  • hlášení o ukončení výroby s odběrem ze skladu a expedice zákazníku